Algemene voorwaarden

1: Toepasselijkheid van de onderhavige begrippen:

 

Dog Shape Web-Shop: de eenmanszaak Dog Shape Midden Nederland.

Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele relatie met Dog Shape Midden Nederland Webshop heeft of aangaat.

Consument Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die een contractuele relatie met Dog Shape Midden Nederland Webshop heeft of aangaat.

Producten: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

Leverancier: de aanbieder van producten of diensten in casu Dog Shape Midden Nederland Webshop.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen in Dog Shape Midden Nederland Webshop aangegane overeenkomsten.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op met koper en Consument Koper aangegane overeenkomsten, tenzij in de wet dwingend anders is voorgeschreven.
 3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, aanvullende voorwaarden van leveranciers van toepassing zijn op de aangeboden producten en/of diensten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden indien het de levering, uitvoering en garantie van een product of dienst betreft de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden. De Aanvullende Voorwaarden van de Leveranciers maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst en zijn beschikbaar gesteld op de website van de leverancier; Dog Shape Midden Nederland Webshop en/of derden Leveranciers.
 4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Dog Shape Midden Nederland Webshop is ingestemd.
 6. De Nederlandstalige internetsites van Dog Shape Midden Nederland Webshop richten zich uitsluitend op de Benelux.
 7. Dog Shape Midden Nederland Webshop behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 8. Door het gebruik van de internetsites van Dog Shape Midden Nederland Webshop en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper de Algemene Voorwaarden van Dog Shape Midden Nederland Webshop,en indien van toepassing de Aanvullende Voorwaarden van Dog Shape Midden Nederland Webshop.
 9. Dog Shape Midden Nederland Webshop is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Dog Shape Midden Nederland Webshop is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 4. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, op elektronische wijze is betaald. . Deze overeenkomst kan door Dog Shape Midden Nederland Webshop herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Dog Shape Midden Nederland Webshop de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
 5. Koper en Dog Shape Midden Nederland Webshop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Dog Shape Midden Nederland Webshop gelden hierbij als bewijs van betaling en levering.
 6. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op andere wijze dan in de websites worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Dog Shape Midden Nederland Webshop garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 7. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
 • de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Dog Shape Midden Nederland Webshop via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Dog Shape Midden Nederland Webshop ontvangen.
 • de potentiële Koper heeft op andere wijze uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen.
 • indien een op naam gestelde offerte aan Koper is uitgebracht, is deze door de Koper getekend en door Dog Shape Midden Nederland Webshop ontvangen.

3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 3. De Koper is de prijs verschuldigd die Dog Shape Midden Nederland Webshop in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Dog Shape Midden Nederland Webshop worden gecorrigeerd.
 4. Indien bezorgkosten van toepassing zijn worden zij expliciet vermeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.
 5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, wordt de Koper van de prijsstijging op de hoogte gesteld. De Koper kan de bestelling annuleren, dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Dog Shape Midden Nederland Webshop. Bij prijsverhogingen die worden doorgevoerd nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, wordt het bestelde product tegen de overeengekomen geleverd.
 6. Contracten die te laat of buiten looptijd van de aanbieding bij Dog Shape Midden Nederland Webshop worden aangeboden kunnen niet in behandeling worden genomen onder de condities van de verlopen actieperiode. Er vindt geen activering plaats onder de nieuwe condities totdat contractant hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft. Indien de condities van de nieuwe actie gelijkwaardig of beter zijn dan die van de verlopen actie dan vindt activering zonder voorafgaand overleg plaats.

4. Betaling

 1. 1.Bij bestellingen via de internetsite dient op de volgende manier worden betaald: Vooruitbetaling of Binnen 5 dagen na plaatsing van de onderhavige bestelling. Dog Shape Midden Nederland Webshop kan deze betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 2. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 3. Ten laste van de Koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Dog Shape Midden Nederland Webshop, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings- verplichtingen), heeft moeten maken.
 4. In geval van niet tijdige betaling is Dog Shape Midden Nederland Webshop bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Dog Shape Midden Nederland Webshop ernaar om bestellingen die op een werkdag zijn geplaatst binnen 3 tot 14 werkdagen daarna te verzenden of te bezorgen of de bestelling te bezorgen op de door koper gewenste leveringsdag. Indien niet binnen 14 dagen geleverd kan worden, stelt Dog Shape Midden Nederland Webshop de Koper hiervan tijdig op de hoogte en biedt deze de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Bij ontbinding wordt het betaalde bedrag zo snel mogelijk teruggestort, uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding.
 2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Dog Shape Midden Nederland Webshop streeft ernaar vertragingen binnen twee werkdagen na bestelling per e-mail aan de Koper te melden.
 3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. Indien koper niet aanwezig is op het afleveringsadres behoudt Dog Shape Midden Nederland web shop het recht voor om de producten in de onmiddellijke nabijheid van het afleveradres te deponeren. In het geval van diep- vries producten ligt dientengevolge het risico geheel bij koper ingeval van ontdooiing.
 5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Dog Shape Midden Nederland Webshop het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 7. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Dog Shape Midden Nederland Webshop gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat Dog Shape Midden Nederland Webshop van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten wordt bevrijd, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Dog Shape Midden Nederland Webshop gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

6. Gebreken en Klachttermijn

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 48 uur na levering aan Dog Shape Midden Nederland Webshop ter kennisgeving worden gebracht.
 2. De Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Dog Shape Midden Nederland Webshop is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.

7. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

 1. 1.De consument Koper kan binnen 48 uur na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. In geval van ontbinding is de consument Koper verplicht het ontvangen product binnen 48 uur na de ontbinding aan Dog Shape Webshop terug te zenden in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument Koper.
 2. Indien de Consument Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Dog Shape Midden Nederland Webshop binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan Dog Shape Midden Nederland Webshop betaalde middels een bank- of giro overschrijving.
 3. Dog Shape Midden Nederland Webshop is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
 4. Indien het product door omstandigheden buiten de macht van Dog Shape Midden Nederland Webshop na betaling niet is ontvangen door de Koper dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper. Dog Shape Midden Nederland Webshop neemt zodra deze omstandigheden zich niet meer voordoen direct contact met de Koper op om het product alsnog te bezorgen.

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. 1.Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Dog Shape Midden Nederland Webshop is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid

 1. 1.Dog Shape Midden NederlandWebshop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Dog Shape Midden NederlandWebshop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 2. Indien Dog Shape Midden Nederland Webshop om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 3. De Koper is gehouden Dog Shape Midden Nederland Webshop te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Dog Shape Midden Nederland Webshop zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
 4. Dog Shape Midden Nederland Webshop staat garant voor een goede kwaliteit en een correcte service.
 5. Het is mogelijk dat Dog Shape Midden Nederland Webshop op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Dog Shape Midden Nederland Webshop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
 6. Op monsters kan een verminderde garantie van toepassing zijn.
 7. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Dog Shape Midden Nederland Webshop streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
 8. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten 3 maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Dog Shape Midden Nederland Webshop.

10. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Dog ShapeMidden Noord Nederland Webshop niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Dog Shape Midden Nederland Webshop is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (communicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectuele eigendom

 1. 1.De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Dog Shape Midden Nederland Webshop, haar leveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dog Shape Midden Nederland Webshop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens

 1. Dog Shape Midden Nederland Webshop zal de persoonsgegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijke behandeld.
 3. Bij het plaatsen van een bestelling geeft de Koper zijn gegevens op. Deze gegevens zijn nodig om uw bestelling te bevestigen en te verzenden, controleren van betalingen en bezorgen van bestellingen, maar ook voor een goede service. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden om de Koper te informeren over producten en diensten van Dog Shape Midden NederlandWebshop en leveranciers.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Dog Shape Midden Nederland Webshop, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

14. Slotbepalingen

 1. Dog Shape Webshop is gevestigd te Hulshorst en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel nr. 08200400. Het BTW-nummer is 820912414B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan info@dogshape-midden-noord-nederland.nl zoals aangegeven op de internetsite.
 2. Dog Shape Midden Nederland Webshop streeft ernaar om ontvangen berichten binnen 1 werkdag te beantwoorden.

 

Algemene Voorwaarden Dog Shape Midden Nederland, 1 juli 2009